SPRING BIRD NEST

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Total Orders: 19

ORDER ID Email Full Name Total Cost Shipping Option Payment Method Order Date
ORDER-19 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 2,200,000 Standard Delivery Cash on Delivery Nov. 18, 2019
ORDER-18 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 3,131,123 Standard Delivery Bank Transfer Nov. 17, 2019
ORDER-17 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 467,000 Standard Delivery Credit Card Nov. 17, 2019
ORDER-16 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 1,152,000 Standard Delivery Credit Card Nov. 17, 2019
ORDER-15 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 1,260,000 Standard Delivery Credit Card Nov. 16, 2019
ORDER-14 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 1,100,000 Standard Delivery Cash on Delivery Nov. 16, 2019
ORDER-13 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 2,321,100 Standard Delivery Cash on Delivery Nov. 16, 2019
ORDER-12 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 250,000 Standard Delivery Bank Transfer Nov. 16, 2019
ORDER-11 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 290,138 Giao hàng thường Thẻ tín dụng Nov. 3, 2019
ORDER-10 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 283,000 None None Nov. 2, 2019
ORDER-9 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 220,000 None None Nov. 2, 2019
ORDER-8 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 1,854,000 None None Nov. 1, 2019
ORDER-7 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 860,000 None None Oct. 12, 2019
ORDER-6 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Ngoan 27,502,073 None None Oct. 12, 2019
ORDER-5 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyen Van Ngoan 576,000 None None July 10, 2019
ORDER-4 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyễn Văn An 860,000 None None Feb. 4, 2019
ORDER-3 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyễn Văn Ngoan 2,707,000 None None Jan. 31, 2019
ORDER-2 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyễn Văn A 4,050,000 None None Jan. 15, 2019
ORDER-1 ngoan.meliavn@gmail.com Nguyễn Văn A 1,200,000 None None Jan. 12, 2019

Chào bạn!

Bạn không có quyền quản trị website, nên các tính năng tạo mới và cập nhật thông tin sẽ không thực hiện được.

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.